ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://bangeghtesad.ir/حضور-حدود-۴۰-سرمایهگذار-از-۲۱-کشور-در-سومین-نشست-سرمایهگذاری-فناوری