ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://bangeghtesad.ir/رشد-10-برابری-بودجه-شورای-نگهبان-در-سالهای-بدون-انتخابات-و-با-خزانه-خالی