ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://bangeghtesad.ir/روحانی-تامین-ارز-در-اولویت-بانک-مرکزی-باشد