ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://bangeghtesad.ir/ساخت-پست-برق-با-مدل-مشارکت-بخش-خصوصی-و-عمومی-برای-اولین-بار-در-ایران