ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://bangeghtesad.ir/سرمایهگذاری-۲۰۰۰میلیارد-ریالی-هلدینگ-ارنیکا-در-فلایتیو