ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://bangeghtesad.ir/محدودیت-سابقه-و-سقف-برای-تأمینکنندگان-تجهیزات-فاوا-را-بردارید