ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://bangeghtesad.ir/نخبگان-افغانستانی-در-پارک-فناوری-پردیس-پذیرش-میشوند