ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://bangeghtesad.ir/کسب-رتبه-سوم-کیفیت-خدمات-الکترونیکی-توسط-مرکز-توسعه-تجارت-الکترونیکی