ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://book.ammarfilm.ir/بازنمایی-الگوی-شخصیتی-مرد-در-سینمای-ای/

بازنمایی الگوی شخصیتی مرد در سینمای ایران و تطبیق آن با معیارهای فرهنگ اسلامی ایرانی