ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://book.ammarfilm.ir/ثریا-قسمت-ویژگی‌های-مدیریتی-شهید-تهر/

ثریا (قسمت: ویژگی‌های مدیریتی شهید تهرانی‌مقدم)