ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://book.ammarfilm.ir/جایگاه-فلسفی-اخلاق-در-تحلیل-فیلم-با-تأک/

جایگاه فلسفی اخلاق در تحلیل فیلم با تأکید بر دیدگاه میانه‌رو