ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://book.ammarfilm.ir/غرب-رود-العاصی-west-of-orontes-river/

غرب رود العاصی (West of Orontes River)