ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://book.ammarfilm.ir/فرهنگ-مصرف،-فرهنگ-تولید-قسمت-پدیده-پرز/

فرهنگ مصرف، فرهنگ تولید (قسمت: پدیده پرزنتیسم)