ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://fa.wikifeqh.ir/ابراهیم_بن_احمد_مودب_اصفهانی

11