ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://fatemiyehshiraz.ac.ir/fa/all-news/312-ذیرش-دو-مقاله-پژوهشی-مدیر-محترم-گروه-حقوق،-سرکار-خانم-دکتر-زارعی