ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://google.com

ofoghhawzah.ir/Newspaper/item?titr=بیانیه آیت الله سیدهادی خسروشاهی علیه اسرائیل در ۵۴ سال قبل + اسناد ساواک