ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://haerishirazi.ir/fa/اخبار/176-ربا-نه-عقلی-است-نه-عرفی-نه-شرعی