ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://haerishirazi.ir/fa/اخبار/185-ربا-در-مسیر-مستقیم-بین-انسان-و-خدا-مانع-ایجاد-می-کند