ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/24607-ایجاد-ظرفیت-جدید-ممنوع-تکنولوژی-های-قدیمی-کنار-گذاشته-می-شود.html

ایجاد ظرفیت جدید ممنوع، تکنولوژی های قدیمی کنار گذاشته می شود