ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/24632-آگهی-تمدید-مدت-زمان-فروش-تحویل-اسناد-مناقصه-خدمات-پشتیبانی-طلای-زرشوران.html

آگهی تمدید مدت زمان فروش تحویل و اسناد مناقصه "خدمات پشتیبانی" طلای زرشوران