ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/26121-معدن-صنایع-معدنی-یکه-تاز-عرصه-تولید-ایمیدرو؛-راهبر-جریان-تولید-ثروت-اشتغالزایی-فراگیر-در-اقتصاد-ملی.html

معدن و صنایع معدنی یکه تاز عرصه تولید/ ایمیدرو؛ راهبر جریان تولید ثروت و اشتغالزایی فراگیر در اقتصاد ملی