ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/26122-افزایش-55-درصدی-فروش-شرکت-های-بزرگ-معدن-صنایع-معدنی-سهم-37-درصدی-بخش-معدن-صنایع-معدنی-از-فروش-شرکت.html

افزایش 55 درصدی فروش شرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی/ سهم 37 درصدی بخش معدن و صنایع معدنی از فروش شرکت های بورسی