ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/26123-تسهیل-گری-راهبری-زمینه-ساز-تقویت-حضور-بخش-خصوصی.html

تسهیل گری و راهبری، زمینه ساز تقویت حضور بخش خصوصی