ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/28056-محدوده-معدنی-ایلام-در-مرحله-صدور-پروانه-اکتشاف-احیا-فعال-سازی-هشت-معدن-در-استان.html

٣ محدوده معدنی ایلام در مرحله صدور پروانه اکتشاف / احیا و فعال سازی هشت معدن در استان