ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://kurdistan.basijasnaf.ir/story/71773/شرایط-اقتصادی-کشور-سوریه-بررسی-شد