ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/خط-انتقال-آب-زابل-به-زاهدان-وارد-مدار-شد-از-آبرسانی-سیار-تا-اجاره-آبشیرینکنها-اقدام-آبفا-برای-کاهش-اثرات-تنش-آبی