ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/دو-پروژه-سازوكاري-برق-تهران-بزرگ-فردا-به-بهرهبرداري-ميرسد