ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/رایزنی-پیرامون-آبهای-مرزی-را-احیا-میکنیموزارت-نیرو-باید-نقش-تنظیمگری-داشته-باشد