ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/شاخص-آسیبپذیری-دشتهای-خراسان-جنوبی-دو-برابر-میانگین-کشوری-است