ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/فاز-اول-تصفیهخانه-فاضلاب-میناب-امسال-به-بهرهبرداری-میرسد