ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/کتاب-ریاضیات-برای-بهرهبرداران-تصفیهخانههای-آب-و-فاضلاب-منتشر-شد