ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/۷-پروژه-صنعت-آب-در-5-استان-کشور-با-اعتبار-157-میلیارد-تومان-به-بهرهبرداري-رسید