ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://mehregaanpress.ir/20-پروژه-تامین-برق-در-استان-فارس-به-بهرهبرداری-میرسد

11