ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://tehran.basijasnaf.ir/story/71900/بسیج-اصناف-کشور-اقدامات-وخدمات-بسیارخوبی-برای-کمک-به-مردم،اصناف-و-تولیدکنندگان-انجام