ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://www.imidro.gov.ir/news/18276-صادرات-حیات-واحدهای-تولیدی-است.html

صادرات حیات واحدهای تولیدی است