ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://www.imidro.gov.ir/news/22415.htm

ضرورت تدوین برنامه اقتصادی جامع برای جایگزینی معدن به جای نفت