ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://www.imidro.gov.ir/news/26568.htm

خلج طهرانی مطرح کرد: اقدامات منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در حوزه بومی سازی با تمرکز بر کاهش ارزبری