ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://www.imidro.gov.ir/news/27749-انجام-بیش-از-۲۶-هزار-متر-حفاری-اکتشافی-توسط-ایمپاسکو-دریافت-پروانه-های-جدید-اکتشاف-در-حوزه-فلزات.html

انجام بیش از ۲۶ هزار متر حفاری اکتشافی توسط ایمپاسکو/ دریافت پروانه های جدید اکتشاف در حوزه فلزات