ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://al-bayan.ir/analysis/آری،-صدر-هنوز-هم-حتی-در-میان-یارانش-تنها/