ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://al-bayan.ir/session/چالش-های-ایمانی-در-قرن-و-۲۰-و-۲۱-از-زبان-ر/