ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://almiqat.com/Clip?Id=1013

بزرگترین نام خدای تعالی کدام است؟ خداوند تنها یک اسم دارد.