بزرگترین نام خدای تعالی کدام است؟ خداوند تنها یک اسم دارد.