ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://almiqat.com/Clip?Id=2

گروکشی حکومت ری توسط ابن‌زیاد برای عمر سعد و نمونه مشابه آن در روزگار ما
11