یکی از اعمال شب جمعه، ده مرتبه خواندن این دعای شریف است.