ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://basijasnaf.ir/story/5285/اصناف-و-بازاریان-در-خط-مقدم-مبارزه-با-توطئه-های-اقتصادی-هستند