ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://basijkargari.ir/news/اراده-سیاسی-دولت-بر-همکاری-با-بسیج-استآغوش-دولت-برای-خدمت-رسانی-باز-است