ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://basijkargari.ir/news/مشکلات-کارگران-و-کارفرمایان-را-کاهش-خواهیم-داد-به-دنبال-اسلامی-کردن-محیط-تولید-هستیم