ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://bonyadehedayat.com/14525/حضور-اجتماعی-امام-نباید-او-را-از-رسالت-م/