ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://bonyadehedayat.com/voice/کمترین-کار-در-مسجد-بیشترین-اثر-را-دارد/

11