ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://book.ammarfilm.ir/بازنمایی-روابط-عفیفانه-مرد-و-زن-در-سینم/

بازنمایی روابط عفیفانه مرد و زن در سینمای ایران