قدردانی رئیس سازمان سینمایی از معاون اول رئیس جمهور